Skip to main content

Polityka Prywatności

Celem Polityki Prywatności jest zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sklepu internetowego glasslux.

Glasslux dokłada wyjątkowej staranności w celu ochrony interesów swoich klientów, w tym w szczególności zapewnia, że zbierane dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

Glasslux zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z opisanymi niżej zasadami.

Administratorem danych osobowych jest GLASSLUX EWA ODOLCZYK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 8381736830, numer REGON: 520640122. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: kontakt@glasslux.pl

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego [w przypadku płatności dokonywanych tradycyjnym przelewem (przedpłata na konto)].

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:

a) Wykonania umowy sprzedaży produktów, w tym także ewentualnego późniejszego postępowania związanego ze zwrotem, wymianą lub reklamacją – w odniesieniu do danych osobowych podawanych w sklepie internetowym glasslux w procesie składania zamówienia.

b) Marketingu produktów i usług własnych Administratora, o ile klient wyraził na to zgodę – w odniesieniu do danych osobowych podawanych w sklepie internetowym glasslux w procesie zapisu do newslettera glasslux oraz w procesie zakładania indywidualnego konta klienta w sklepie internetowym.

Dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

a) Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej);

b) Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą), a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing produktów i usług własnych Administratora).

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a) Podmioty zaopatrujące Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, które umożliwiają realizację umowy sprzedaży produktów, w tym w szczególności firmy kurierskie;

b) Podmioty zaopatrujące Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, które umożliwiają marketing produktów i usług własnych Administratora, w tym w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania w zakresie email marketingu;

c) Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego glasslux, w tym w szczególności usługi IT;

d) Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, w tym w szczególności usługi księgowe i podatkowe;

e) Podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

Okres przechowywania danych osobowych:

a) Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów przechowywane będą do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z daną umową.

b) Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora przechowywane będą do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora:

a) Dostępu do dotyczących jej danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka zostanie przekazana pocztą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób.

b) Niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych.

c) Niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO.

d) Ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO.

    Nadto, osoba której dane dotyczą ma prawo do:

e) Przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO.

f) Cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@glasslux.com

g) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

h) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 21 RODO, w tym w szczególności w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zasady podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

a) Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów – podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem koniecznym zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży produktów. Niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia uniemożliwi Administratorowi zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.

b) Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych (adresu e-mail) w procesie zapisu do newslettera glasslux będzie nieotrzymywanie newslettera, a konsekwencją niepodania danych osobowych w procesie zakładania indywidualnego konta klienta w sklepie internetowym glasslux będzie nieutworzenie indywidualnego konta klienta.